فروشگاه اینترنتی ارگانیک آرت

فروشگاه اینترنتی ارگانیک آرت

گروه معماری ارگانیک آرت پس از 4 سال فعالیت در زمینه سی دی و دی وی دی های رشته های معماری و عمران و کسب مهارت و تجارب لازم از سال 1387 و با هدف ارتقا سطح کیفی معماری ایران زمین اقدام به ارائه محصولات خود نموده است.

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 468
  • بازدید کل : 285406

اصلاحات‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ (کتاب دانشجو) محمد حكيمي‌


اصلاحات‌ از ديدگاه‌ اسلام‌  (کتاب دانشجو)  محمد حكيمي‌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقدمه‌

اصلاحات‌، از ضروري‌ترين‌ و مسلّم‌ترين‌ تعاليم‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌تكليفي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ تبيين‌ شده‌ و گستره‌ و قلمروي‌ آن‌ همه‌ امور را

در بر مي‌گيرد؛ اموري‌ چونان‌ مسائل‌ فردي‌ و مسائل‌ ميان‌ افراد، مسايل‌خانوادگي‌ و مسائل‌ اجتماعي‌ و گروهي‌ و در مسايل‌ اجتماعي‌ نيز اصلاحات‌اسلامي‌، همه‌ بخش‌هاي‌ جامعه‌ را فرا مي‌گيرد. از محيط‌ زيست‌ و مسائل‌زندگي‌ مردم‌ و شهرها گرفته‌ تا مسائل‌ فرهنگي‌، تربيتي‌، اقتصادي‌، سياسي‌ و...همه‌ در موضوع‌ اصلاحات‌ قرار مي‌گيرد. از نظر انسان‌ِ ديني‌ هيچ‌ پديده‌ يارويداد يا فرد يا گروهي‌ از قلمروي‌ اصلاحات‌ بيرون‌ نيست‌ و تعهّد ديني‌ ومسؤوليت‌هاي‌ خدايي‌، انسان‌ دين‌ باور را برمي‌انگيزد تا براي‌ سامان‌ بخشيدن‌به‌ همه‌ جنبه‌هاي‌ حيات‌ انسان‌ بكوشد و براي‌ زدودن‌ هر نابساماني‌، ناهنجاري‌،واپس‌گرايي‌ و تباهي‌ و فسادي‌ تلاش‌ كند و نقصان‌ و ناتواني‌ و ناداني‌ را ازدامن‌ فرد، خانواده‌ و جامعه‌ بزدايد و سراسر اجتماع‌ را به‌ ساماني‌ در خور وشايسته‌ برساند و اين‌ سخن‌ والاي‌ پيامبر بزرگوار را راهگشاي‌ زندگي‌ خويش‌قرار دهد:

اَصْلَح‌ النّاس‌ِ اَصْلَحهم‌ لِلنّاس‌

صالح‌ترين‌ انسان‌ها، اصلاح‌طلب‌ترين‌ آنان‌ است‌.

اهميت‌ اصلاحات‌ در هر بخش‌ يا قلمرو، متناسب‌ با نابساماني‌ و يا ضرر وزياني‌ است‌ كه‌ از آن‌ بخش‌ نصيب‌ جامعه‌ يا افراد مي‌گردد. پس‌ پيش‌ از اقدام‌ هراصلاحي‌، بايد اين‌ سنجش‌ انجام‌ گيرد و پايه‌ و درجه‌ اهميت‌ اصلاحات‌مشخص‌ شود.

در اين‌ خصوص‌ دو قلمروي‌ بسيار با اهميت‌ و ضروري‌ مطرح‌ مي‌شود:

1. اصلاح‌ بينشي‌ و فكري‌

2. اصلاح‌ ساختار اداري‌ و نظام‌ مديريت‌

روشن‌ است‌ كه‌ سرچشمه‌ و خاستگاه‌ همه‌ كژي‌ها، انحراف‌ها، ويراني‌ها،تباهي‌ها و نابساماني‌ها، نوع‌ بينش‌ و تفكر و ذهنيت‌ افراد و جامعه‌ است‌.انسان‌ها بدان‌گونه‌ كه‌ مي‌انديشند عمل‌ مي‌كنند، و اگر انديشه‌ها و بينش‌ها دچارانحرافات‌ اصولي‌ شود، همه‌ كاركردها بي‌نتيجه‌ خواهد شد و يا نتايجي‌واژگونه‌ و انحرافي‌ خواهد داشت‌.

براي‌ نمونه‌، اگر فرد يا افرادي‌ معيارهاي‌ تفكر اقتصاد سرمايه‌داري‌ راپذيرفته‌ باشند، عملكرد آنان‌ در خدمت‌ همين‌ تفكر قرار مي‌گيرد و همه‌ مسائل‌جامعه‌ را به‌ سود سرمايه‌داري‌ و بخش‌ خصوصي‌ و به‌ سوي‌ اهداف‌ آن‌ هدايت‌مي‌كنند و الگوهاي‌ مصرف‌ و نظام‌ توليد و توزيع‌ را به‌ شيوه‌ سرمايه‌داري‌طراحي‌ مي‌نمايند و جامعه‌ را در گردونه‌ ويرانگرِ «رشدِ توليد براي‌ رشدِمصرف‌ و رشدِ مصرف‌ براي‌ رشدِ توليد» مي‌افكنند و بيش‌ترين‌ صدمات‌ را به‌محيط‌ زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌ خواهند زد. زيرا سرمايه‌داري‌ به‌ چيزي‌ جز رشدسود و سرمايه‌ و افزايش‌ قدرت‌ اقتصادي‌ نمي‌انديشد و به‌ احداث‌ كارخانه‌ها وتخريب‌ جنگل‌ها و مصرف‌ روزافزون‌ و فرساينده‌ مواد طبيعي‌ دست‌ مي‌زند ومعيارهاي‌ زيست‌ محيطي‌ را رعايت‌ نمي‌كند. حتي‌ براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ هدف‌ها، درفرهنگ‌ و مراكز فكري‌ جامعه‌ نيز نفوذ مي‌كند و از اين‌ راه‌، روش‌ و معيارهاي‌خود را در ذهنيت‌ جامعه‌ تسرّي‌ مي‌دهد.

آزادي‌، اين‌ موهبت‌ بزرگ‌ الاهي‌ نيز در خدمت‌ سرمايه‌داري‌ قرار مي‌گيردو به‌ معناي‌ آزادي‌ در نظام‌ توليد و توزيع‌ و مصرف‌ تفسير مي‌شود؛ يعني‌ هرچه‌سودآور است‌، توليد شود؛ گرچه‌ ويرانگر محيط‌ زيست‌ و تباهگر نسل‌ انسان‌باشد. توزيع‌ نيز با شيوه‌هاي‌ انحصاري‌ و احتكاري‌ صورت‌ گيرد و نرخ‌گذاري‌بر روي‌ مواد خام‌ و كالاي‌ صنعتي‌ با شيوه‌هاي‌ انحصاري‌ سرمايه‌داري‌ انجام‌يابد. با تشكيل‌ شركت‌هاي‌ بزرگي‌ چون‌ «كارتل‌ و تراست‌»، آزادي‌ و حقوق‌توليدكننده‌ مواد خام‌ زيرپا گذاشته‌ مي‌شود و با نرخ‌ گذاري‌ آزاد، آزادي‌ وحقوق‌ مصرف‌ كننده‌ كالاهاي‌ صنعتي‌ نيز لگدمال‌ مي‌گردد. باري‌ آزادي‌ نيزچنين‌ واژگونه‌ تفسير مي‌شود و دموكراسي‌ انساني‌ جاي‌ خود را به‌ شيوه‌هاي‌آزاد اقتصادي‌ مي‌دهد و در خدمت‌ منافع‌ زبردستان‌ و زورمندان‌ قرار مي‌گيردو بالاترين‌ و ارزشمندترين‌ موهبت‌ خدايي‌ به‌ اهرمي‌ عليه‌ انسان‌ها تبديل‌مي‌شود.

بدين‌ ترتيب‌ مي‌بينيم‌ كه‌ دشمنان‌ يك‌ ملت‌، به‌ خوبي‌ مي‌توانند با نفوذ درفكر و فرهنگ‌ جامعه‌، آن‌ را از هويت‌ خويش‌ تهي‌ سازند و از خود بيگانه‌ كنندو به‌ اطاعت‌ و بردگي‌ وا دارند. همان‌ قدر كه‌ تهاجم‌ نظامي‌ ملتي‌ را استوارتر ومنسجم‌تر مي‌سازد و تحريم‌ اقتصادي‌؛ صرفه‌ جويي‌ و خودكفايي‌ اقتصادي‌ رابه‌ ارمغان‌ مي‌آورد، تهاجم‌ فرهنگي‌ و بينشي‌؛ بي‌مايگي‌، پوكي‌ و پوچي‌ را درسطح‌ جامعه‌، به‌ ويژه‌ در نسل‌ جوان‌، مي‌گسترد و پايه‌هاي‌ خودباوري‌ وبازگشت‌ به‌ خويش‌ را مي‌لرزاند و ره‌آوردي‌ جز بيگانه‌زدگي‌، خودفراموشي‌ واز خود بيگانگي‌ به‌ همراه‌ نخواهد داشت‌.

اين‌كه‌ مي‌بينيم‌ انديشمندان‌ دلسوز و مصلحان‌ راستين‌ جامعه‌ ما، با انواع‌جوزدگي‌هاي‌ فكري‌ و فرهنگي‌ و بيگانه‌گرايي‌ مبارزه‌ كرده‌اند و خودباختگي‌و ديگرباوري‌ را براي‌ جامعه‌ ما ويرانگر دانسته‌اند، براي‌ آن‌ است‌ كه‌ كار را ازريشه‌ و بنياد استوار كنند.

در قرآن‌ كريم‌ نيز مي‌بينيم‌ كه‌ رسولان‌ حق‌، نخست‌ به‌ اصلاح‌ ساختارفكري‌ و معيارهاي‌ بينشي‌ مردمان‌ مي‌پرداختند و جامعه‌ را از درون‌ و بنياداصلاح‌ مي‌كردند. اين‌ اصلاح‌ بينشي‌ تنها محدود به‌ اصول‌ اعتقادي‌ و چيزهايي‌چون‌ ايمان‌ به‌ خدا و روز بازپسين‌ و تعاليم‌ پيامبران‌ نبود؛ بلكه‌ همه‌ مسائل‌ وهمه‌ گرايش‌هاي‌ فرهنگي‌ را شامل‌ مي‌شد.

مي‌بينيم‌ كه‌ پيامبران‌ در همان‌ آغاز دعوت‌ و در كنار آموزش‌ توحيد واصلاح‌ انديشه‌ باطل‌ كفر و شرك‌، به‌ اصلاح‌ انديشه‌هاي‌ اقتصادي‌ نيزمي‌پرداختند و با رباخواري‌ و آزادي‌هاي‌ اقتصادي‌ِ مرزنشناس‌ و سودهاي‌ِكلان‌ِ بازرگاني‌، يا استثمار كارگر و كم‌ بها دادن‌ به‌ كارِ او و ارزان‌ خريدن‌ِ موادخام‌، مبارزه‌ مي‌كردند و با مصرفي‌گرايي‌ و اسراف‌ و تباه‌سازي‌ مواد و منابع‌ ياانحصاري‌كردن‌ و ويژه‌سازي‌ آن‌ها به‌ ستيزي‌ آشتي‌ناپذير دست‌ مي‌يازيدند.شايد اين‌ تعبير بسيار گويا و پرژرفاي‌ امام‌ علي‌(ع) درباره‌ روش‌ پيامبران‌ به‌همين‌ اصلاحات‌ بينشي‌ اشاره‌ دارد:

امام‌ علي‌(ع):

... فبعث‌ فيهم‌ رُسُلَه‌ و واتَرَ اليهم‌ اَنبياءَه‌، لِيَسْتادُوهم‌ مِيثاق‌ فِطْرَتِه‌... و يُثيروالهم‌ دَفائِن‌ العقول‌ِ...

... خداوند فرستادگان‌ خود را در ميان‌ مردمان‌ برانگيخت‌، و پيامبران‌ خويش‌را پياپي‌ روانه‌ كرد، تا از آنان‌ رعايت‌ ميثاق‌ فطري‌ (الاهي‌) را باز طلبند... ونيروهاي‌ پنهان‌ خرِد آدمي‌ را آشكار سازند....

نيروهاي‌ خرد آدمي‌ در زير لايه‌هاي‌ رسوبات‌ فكري‌ و خرافات‌ وبينش‌هاي‌ نادرست‌ پنهان‌ مي‌شود و درك‌ِ ناب‌ و زلال‌ انساني‌، بي‌فروغ‌مي‌گردد و مردمان‌ كجروي‌ را در اثر كج‌انديشي‌ آغاز مي‌كنند. پيامبران‌ بابيدار كردن‌ وجدان‌ِ انساني‌ و زدودن‌ لايه‌هاي‌ رسوبات‌ فكري‌، انديشه‌هاي‌نادرست‌ را كنار مي‌زنند و ديگر بار آدميان‌ را به‌ درست‌ انديشي‌ رهنمون‌مي‌گردند و از اين‌ رهگذر، رفتارهاي‌ فردي‌ و گروهي‌ اصلاح‌ مي‌شود و راه‌درست‌ پيموده‌ مي‌گردد.

امام‌ علي‌(ع) باز هم‌ نابساماني‌ جامعه‌هاي‌ جاهلي‌ را زاده‌ نابساماني‌هاي‌فكري‌ و بينشي‌ مي‌شمارد:

امام‌ علي‌(ع):

... خداوند پيامبر را در زماني‌ مبعوث‌ كرد كه‌ مردمان‌ در گمراهي‌ و سرگرداني‌به‌ سر مي‌بردند، و در فتنه‌ فرو افتاده‌، راه‌ از بيراهه‌ بازنمي‌شناختند... وجاهليت‌ِ آكنده‌ از ناداني‌، به‌ سبكسري‌ وادارشان‌ كرده‌ بود؛ چنانكه‌ همه‌ درحيرتي‌ تزلزل‌آور و جهلي‌ بلاانگيز زندگي‌ مي‌كردند. پس‌ پيامبر، با پيگيري‌،به‌ راهنمايي‌ (و آموزش‌) پرداخت‌ و در راه‌ِ راهيابي‌ مردمان‌ گام‌ كوفت‌، وهمه‌ را به‌ حكمت‌ (دانايي‌ و بينش‌گرايي‌) و پندهاي‌ نيكو فرا خواند....

قرآن‌ كريم‌، از انحراف‌هاي‌ دروني‌ و كژي‌هاي‌ بينشي‌ و فكري‌، به‌ ظلمت‌ وتاريكي‌ تعبير مي‌كند و زدودن‌ اين‌ انحراف‌ها را هدايت‌ به‌ روشني‌ و نورمي‌داند:

رَسُولاً يَتْلُوا عَليكُم‌ آيات‌ِ اللّه‌ِ مُبَيِّنات‌ٍ، لِيُخْرِج‌َ الّذين‌َ امَنُوا و عَمِلوا الصالحات‌ِمِن‌َ الظُلُمات‌ِ الي‌ النُورِ...

فرستاده‌اي‌ كه‌ آيات‌ روشنگر خدا را بر شما فرو مي‌خواند، تا كساني‌ را كه‌ايمان‌ آورده‌ و كار نيكو كرده‌اند از تاريكي‌ها به‌ روشني‌ در آورد....

باري‌ اين‌ ظلمت‌ انديشه‌ است‌ كه‌ ظلمت‌ سازترين‌ ظلمت‌ها در زندگي‌فردي‌ و گروهي‌ است‌.

دومين‌ زمينه‌ اصلاحات‌، اصلاحات‌ در نظام‌ مديريت‌ جامعه‌ و ساختاراداري‌ است‌. اهميت‌ اين‌ ساحت‌ اصلاحات‌ نيز بسيار بالا است‌؛ زيرا ترديدنيست‌ كه‌ جامعه‌ به‌ همان‌ سَمت‌ و سويي‌ حركت‌ مي‌كند كه‌ مديران‌ جامعه‌مي‌روند، و بدان‌گونه‌ زندگي‌ مي‌كند كه‌ آنان‌ راه‌ و زمينه‌هاي‌ آن‌ را هموارمي‌سازند.

امروز با گستردگي‌ قلمروي‌ مسؤوليت‌ دولت‌ها، تقريباً همه‌ چيز در جامعه‌به‌دست‌ دولت‌ها است‌ و همه‌ راه‌ها و بيراهه‌ها به‌ وسيله‌ آنان‌ مشخص‌ مي‌شود.حتي‌ فكر و فرهنگ‌ و مطبوعات‌ و رسانه‌ها از تأثير يا نفوذ كامل‌ دولت‌ بيرون‌نيست‌. بنابراين‌ اصلاح‌ در نظام‌ سياسي‌ و سازمان‌هاي‌ اداري‌ و ساختارِمديريت‌ جامعه‌ از بنيادي‌ترين‌ و ضروري‌ترين‌ اصلاحات‌ است‌. اين‌ موضوع‌به‌ گونه‌اي‌ مشروح‌تر، در متن‌ كتاب‌ تبيين‌ گشته‌ است‌.

در اين‌ رساله‌ كه‌ فشردگي‌ و كوتاهي‌ آن‌ منظور نويسنده‌ بوده‌ است‌، به‌پاره‌اي‌ از انديشه‌هاي‌ اسلامي‌ در زمينه‌ اصلاحات‌ اشاره‌ شده‌ است‌. باشد كه‌فرهيختگان‌ و نوانديشان‌ و به‌ ويژه‌ نسل‌ جوان‌ را سودمند افتد و راهگشاي‌ آنان‌باشد و فروغ‌ جاودانه‌ تعاليم‌ اسلامي‌، زندگاني‌ را روشن‌ نمايد.

 

محمد حكيمي‌

مشهد مقدس‌ رضوي‌

منابع‌

 

* قرآن‌ كريم‌.

* نهج‌ البلاغه‌.

. آمدي‌، عبدالواحد: غررالحكم‌ و دررالكلم‌، قم‌، انتشارات‌ دفتر تبليغات‌،1366ه.ش‌.

. حراني‌، حسين‌ بن‌ شعبه‌: تحف‌ العقول‌، قم‌، انتشارات‌ جامعة‌ مدرسين‌، 1404 ه .ق

. حرّ عاملي‌، محمدبن‌ حسن‌: وسايل‌ الشيعه‌، قم‌، مؤسسة‌ آل‌ البيت‌، 1409 ه .ق

. حكيمي‌، محمدرضا، حكيمي‌، محمد و حكيمي‌، علي‌: الحياة‌، تهران‌، دفتر نشرفرهنگ‌ اسلامي‌، 1367 ه. ش‌.

. شيخ‌ صدوق : الخصال‌، قم‌، انتشارات‌ جامعة‌ مدرسين‌.

. ــــــــــــ : علل‌ الشرايع‌، قم‌، انتشارات‌ مكتبة‌ الداوري‌.

. ــــــــــــ : عيون‌ اخبار الرضا(ع)، انتشارات‌ جهان‌، 1378 ه . ق‌.

. طبرسي‌، رضي‌الدين‌ حسن‌ بن‌ فضل‌: مكارم‌ الاخلاق‌، قم‌، انتشارات‌ شريف‌ رضي‌،1412 ه . ق‌.

. طبرسي‌، فضل‌بن‌ حسن‌: مجمع‌ البيان‌، دارالحياء التراث‌ العربي‌.

. فيض‌ كاشاني‌: وافي‌، قم‌، منشورات‌ مكتبة‌ آيت‌ ا... نجفي‌ مرعشي‌، 1404 ه . ق‌.

. قمي‌، علي‌بن‌ ابراهيم‌بن‌ هاشم‌: تفسير القمي‌، قم‌، مؤسسة‌ دارالكتاب‌، 1404 ه .ق‌.

. كليني‌، محمدبن‌ يعقوب‌: كافي‌، تهران‌، دارالكتب‌ الاسلامية‌، 1365 ه . ش‌.

. مجلسي‌، محمدباقر: بحار الانوار، بيروت‌، مؤسسة‌ الوفاء، 1404 ه .ق‌.

. محمدي‌ري‌شهري‌، محمد: ميزان‌ الحكمه‌، انتشارات‌ دارالحديث‌.

. معيارهاي‌ اقتصادي‌ در تعاليم‌ رضوي‌.

. نوري‌، محدث‌: مستدرك‌ الوسايل‌، قم‌، مؤسسة‌ آل‌ البيت‌، 1408 ه . ق‌.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 358

جزیره ی زیبای کیش ، خیابان رازی ، بالاتر از میدان پردیس ، روبروی بازار پردیس یک ، طبقه هفت صندوق

تمام امتیاز سایت ، دامنه ، نمادهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ساماندهی ، زرین پال و ... تمام امکانات سایت و حتی ساب دامین های سایت بصورت کامل مربوط به ارگانیک آرت می باشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما